Chotár obce leží v Ipeľskej kotline v doline Veľkého potoka v nadmorskej výške 140-213 m.

Juhovýchodná rovinná časť odlesneného chotára je na širokých vyšších riečnych terasách, severovýchodná pahorkatinná časť je na plochých chrbtoch z mlado treťohorných uloženín.

Má hnedozemné, lužné a nivné pôdy. Miesto pasienkov obec ohraničovala orná pôda, lebo tunajšie obyvateľstvo sa zaoberalo poľnohospodárstvom, ktoré jeho rodine zabezpečovalo každodennú obživu.