Posilnenie komunitnej starostlivosti prostredníctvom opatrovateľskej služby v obci Dolinka

 

Logo 

 

Poskytovanie opatrovateľskej služby

v obci DOLINKA

 

DOPYTOVO-ORIENTOVANÝ PROJEKT

Kód projektu: 312081BIV2

Trvanie projektu: december 2021 – november 2023

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a  Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 

 

 

www.esf.gov.sk      www.ec.europa.eu      www.mpsvr.sk

 

Publicita

 

Logo 

Obec Dolinka

realizuje projekt

Názov projektu: Poskytovanie opatrovateľskej služby v obci Dolinka

Typ projektu: dopytovo orientovaný

 

Cieľom projektu: je prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pre opatrovateľky v obci Dolinka, zvýšiť dostupnosť a kvalitu sociálnej infraštruktúry za účelom predchádzania umiestňovania klientov do zariadení podporou domácej opatrovateľskej služby.

 

Dátum začatia realizácie projektu: 12/2021

Dátum ukončenia realizácie projektu: 11/2023

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.employment.gov.sk

 

 

Publicita