1. Gabriel Babka, Lesenice, vyhral na XVII. Medovom festivale v 2016
  2. Albín Skerlec, Dolinka, vyhral na XVI. Medovom festivale v 2015